Vier-ogen-beleid

In 2010 is bij een kinderdagverblijf in Amsterdam een groot zedendelict gepleegd. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Commissie Gunning de opdracht gegeven onderzoek te doen en te komen met aanbevelingen. De Branchevereniging kinderopvang en Boink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) hebben een groot aantal aanbevelingen van Gunning overgenomen en verwerkt in een herzien Convenant Kinderopvang. Dit herziene Convenant is inmiddels door het ministerie van SWZ verwerkt in wetgeving. Het onderdeel ‘vier ogen principe’ treedt in werking per 1 juli 2013 en kan vanaf dat moment ook door de GGD-en geïnspecteerd worden.

Wat wordt bedoeld met vier ogen principe

De definitie zoals opgenomen in de wetgeving: de houder van een kindercentrum organiseert de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Dit betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op het kinderdagverblijf. Dat betekent dat met vier ogen, ook vier oren kunnen worden bedoeld.

Richtlijnen voor de uitvoering:

 • De uitvoering van het vier ogen principe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn;
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven dient opgenomen te worden in het pedagogisch beleidsplan; 
 • Ouders en oudercommissies worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vier ogen principe op hun locatie;

Het vier ogen principe vertaald in De Droomboom beleid

Kinderen hebben veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Als onderdeel van een veilige omgeving van kinderen hebben wij het vier ogen beleid gemaakt. Onder de voorwaarde dat wij er tegelijkertijd voor willen zorgen dat kinderen voldoende ervaringen kunnen opdoen, uitgedaagd worden om te groeien, zonder dat zij daarin belemmerd worden door te knellende regels. Ook voor pedagogisch medewerkers geldt dat wij willen dat zij zich in een veilige omgeving uitgedaagd voelen om te groeien.

Veilig betekent hier bijvoorbeeld dat er een open cultuur heerst waarin medewerkers elkaar aanspreken. Dat pedagogisch medewerkers weten dat hun collega meekijkt en/of luistert, juist om het voor de medewerkers veiliger te maken om hun werk te kunnen doen. 

Op De Droomboom bevind zich 1 groep. De groep is gevestigd op de begane grond en voorzien van veel ramen. In alle deuren van de ruimtes waar kinderen verblijven zijn ramen geplaatst. Ouders kunnen op elk moment van de dag hun kind brengen en halen en hebben al vanaf buiten zicht op de groepsruimtes. 

Maatregelen om het toezicht op de groepen te vergroten

Daarnaast neemt De Droomboom de volgende maatregelen om het toezicht op de groep te vergroten: 

 • Periodes met één medewerker worden geminimaliseerd.
 • De slaapkamer wordt opengezet op het moment dat er een medewerker met een kindje aanwezig is; 
 • Pedagogisch medewerkers lopen gedurende de dag regelmatig binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo met elkaar verweven dat ze elkaar even spreken om iets te overleggen of af te stemmen. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen; 
 • Boventallige inzet, als extra paar ogen, van pedagogisch medewerkers in opleiding; 
 • Uitstapjes worden altijd gedaan met minimaal twee personen, bestaande uit minimaal één pedagogisch medewerker.
 • Er zijn ramen geplaatst in alle deuren van ruimtes waar de kinderen verblijven, zowel de groepsruimte als de slaapzalen.
 • Ouders kunnen op elk moment de kinderen brengen en halen, er is dus altijd een mogelijke inloop van ouders. 

Maatregelen voor een goede screening van het personeel 

Naast de maatregelen die genomen worden om het toezicht op de groep te vergroten, vormt ook een goede screening van huidige medewerkers en de verbetering van werving- en selectieprocedures een belangrijke bijdrage. De Droomboom neemt voor een goede screening de volgende maatregelen:  

 • De continue screening wordt uitgevoerd. De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 een Wijzigingswet Kinderopvang aangenomen. In dit wetsvoorstel is de nulmeting met betrekking tot de continue screening geregeld. Deze nulmeting houdt in dat van iedere werknemer die werkzaam is in de kinderopvang een nieuwe VOG zal worden gevraagd. Dit is nodig omdat het systeem van continue screening niet terugkijkt naar strafbare feiten uit het verleden, maar alleen screent op nieuwe strafbare feiten. 
 • Een cultuur creëren waarin mensen aangesproken worden en waarin het geven van feedback normaal is. Hierbij wordt een open, professioneel werkklimaat gecreëerd waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is.  
 • De personeelsmedewerker trekt de referenties na van een nieuwe
 • De personeelsmedewerker gaat, voor de aanname van een kandidaat, na hoe hij/zij zich presenteert op social media. 
 • Als er sprake is van ontslag, doet de personeelsmedewerker bij de vorige werkgever navraag over de reden van ontslag. 
 • Het jaarlijks bespreken van het protocol kindermishandeling. In dit protocol is ook seksueel misbruik opgenomen. Hierdoor blijven medewerkers alert en wordt er een open communicatiecultuur gecreëerd. Het protocol kindermishandeling is terug te vinden op de website.